Na Mazowszu coraz tłoczniej

Tomasz Gołąb /GUS

publikacja 10.06.2015 13:04

Główny Urząd Statystyczny ma dobre wiadomości dla województwa mazowieckiego. Przeciętne płace są o jedną piątą wyższe niż w innych regionach. W stolicy jest najwięcej pracy i najwięcej nowych mieszkań.

Na Mazowszu coraz tłoczniej W porównaniu z 2013 r., ludność województwa zwiększyła się o 17,7 tys. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Województwo mazowieckie z roku na rok zaludnia się. Na koniec 2014 r. miało 5,33 mln mieszkańców, czyli 13,9 proc. ogółu ludności Polski. W porównaniu z 2013 r. ludność województwa zwiększyła się o 17,7 tys., w tym o 16,0 tys. w miastach. Największy przyrost ludności wystąpił w powiatach koncentrujących się wokół Warszawy, a największy ubytek w powiatach usytuowanych na krańcach województwa.

W 2014 r. w województwie mazowieckim zarejestrowano 57 139 urodzeń. W stosunku do poprzedniego roku było to o 1739 urodzeń więcej, a w porównaniu z 2010 r. – o 3617 mniej. W tym czasie na Mazowszu zmarły 53 494 osoby. Według obliczeń GUS, w województwie mazowieckim dodatni przyrost naturalny obserwowany jest od 2006 r., przy czym w latach 2011–2013 jego natężenie było słabsze. W 2014 r., w wyniku bilansu urodzeń i zgonów, na każde 10 tys. ludności przybyło przeciętnie 7 osób, podczas gdy przed rokiem - 2 osoby, w 2012 r. – 5 osób, w 2011 r. – 8 osób, a w 2010 r. – 14 osób. 

W porównaniu z 2013 r. nastąpił niewielki wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Stopa bezrobocia zmniejszyła się z 11,1 proc. do 9,8 proc. i nadal należała do najniższych w kraju. Najmniejsze bezrobocie występuje w stolicy - 4,3 proc. Największe, 34,7 proc. w powiecie szydłowieckim. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Mazowszu jest o ponad 1/5 wyższe niż w pozostałych województwach. Mazowieckie wytwarza aż jedną piątą polskiego PKB. W 2012 r. PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 66755 zł, wobec 41934 zł w kraju. Rosną również nakłady inwestycyjne ponoszone przez przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim. W 2014 r. ich wartość wyniosła 41,3 mld zł i jak co roku stanowiła ok. jedną trzecią wartości nakładów inwestycyjnych w całej Polsce. Producenci z województwa mazowieckiego wytworzyli także 15 proc. krajowej produkcji roślinnej i 17,7 proc. produkcji zwierzęcej. 

W Warszawie w 2014 r. oddano do użytkowania aż jedną piątą wszystkich gotowych mieszkań w Polsce. Więcej niż przed rokiem było mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz mieszkań, na budowę których uzyskano pozwolenia.