Kardynał Kazimierz Nycz skończył 70 lat

Tomasz Gołąb Tomasz Gołąb

publikacja 01.02.2020 20:00

Urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia jako najstarszy syn mistrza budowlanego. Od 3 marca 2007 r. jest metropolitą warszawskim.

Kardynał Kazimierz Nycz skończył 70 lat Kardynał Kazimierz Nycz skończył 70 lat. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Uwielbia górskie wędrówki i literaturę piękną. Nie stwarza dystansu i chce, by świeccy bardziej angażowali się w Kościół, każdy na miarę swoich talentów. Stąd błogosławił od początku Orszakowi Trzech Króli, a w powołanej przez niego Radzie Duszpasterskiej na 36 osób tylko 6 to kapłani. Podkreśla, że Kościół nie może stać się niewolnikiem żadnej partii, musi być dla wszystkich, bo do wszystkich posyła Chrystus. Kardynał Kazimierz Nycz skończył 70 lat.

Urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia. W 1967 r. rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Juliana Groblickiego 20 maja 1973 r. w Kaniowie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Elżbiety w Jaworznie-Szczakowej, a następnie w parafii św. Małgorzaty w Raciborowicach. W 1976 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Rok później został skierowany na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1981 r. uwieńczył studia katechetyczne rozprawą doktorską „Realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji krakowskiej”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. M. Majewskiego.

Po zakończeniu studiów podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie i pomagał w duszpasterstwie w skawińskiej parafii Miłosierdzia Bożego. Przez sześć kolejnych lat wykładał też katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego. Funkcję tę sprawował zaledwie rok, gdyż 16 kwietnia 1988 r. Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i biskupem tytularnym Villa Regis. W chwili nominacji miał on zaledwie 38 lat. Jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął słowa Ex hominibus, pro hominibus (Z ludu i dla ludu). Konsekracji na Wawelu przewodniczył 4 czerwca 1988 r. kard. Franciszek Macharski, współkonsekratorami byli abp Jerzy Ablewicz i abp Stanisław Nowak.

W latach 1988-2004 bp Nycz pełnił urząd wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. Organizował trzy ostatnie pobyty Jana Pawła II w Krakowie podczas pielgrzymek Ojca Świętego, dzięki czemu dał się poznać jako dobry organizator. Od 26 listopada 1999 r. bp Kazimierz Nycz jest przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest poszukiwanie sposobów wykorzystania możliwości, jakie stwarza szkoła dla działalności katechetycznej oraz poszukiwanie form katechezy parafialnej. Jako przewodniczący Komisji Wychowania Episkopatu Polski w centrum swojej działalności postawił zadanie dostosowania polskiej katechezy do posoborowych dokumentów katechetycznych Kościoła, zwłaszcza „Katechizmu Kościoła Katolickiego” i „Dyrektorium ogólnego o katechizacji”, a także skorelowanie nauczania religii w szkole z wymaganiami reformowanej szkoły. Pod jego kierunkiem zostały opracowanie i zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski 20 czerwca 2001 r.: „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, „Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce” i „Program nauczania religii”.

9 czerwca 2004 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim. Wprowadził przy parafiach katechezę pozaszkolną w małych grupach w ramach przygotowania młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wspólnotom parafialnym polecił także troskę o kontakt z młodzieżą studiującą. Znany jest z otwartości zarówno na duchownych, jak i świeckich. Chętnie podejmuje też dialog ze światem mediów.

3 marca 2007 r. Benedykt XVI mianował bp. Kazimierza Nycza arcybiskupem metropolitą warszawskim. Ingres do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbył się w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2007 r. W tym samym roku został mianowany ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Polsce, którzy nie mają własnego biskupa. 20 listopada 2010 r. Benedykt XVI wyniósł abp. Nycza do godności kardynalskiej.

Kard. Kazimierz Nycz jest m.in. członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym Rady Ekonomicznej, członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec oraz ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Polsce pozbawionych ordynariusza własnego obrządku. Jest także członkiem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Papieskiej Rady ds. Kultury.